JUN = 1
KA’A = 2
ÓOX=3
KAN = 4
JO’O = 5
WAAK = 6
UUK = 7
WAXAK = 8
BOLON = 9
LAJUN = 10
BULUK = 11
LAJ KA’A = 12
ÓOK LAJUN = 13
KAN LAJUN = 14
JO’O LAJUN = 15
WAAK LAJUN = 16
UUK LAJUN = 17
WAXAK LAJUN = 18
BOLON LAJUN = 19
JUN K’ÁAL = 20
JUN P’EEL TI’ KA’A K’AAL = 21
KA’A P’EEL TI’ KA’A K’AAL =22
ÓOX P’EEL TI’ KNA K’AAL =23
KAN P’EEL TI’ KA’A K’AAL =24
J’O ‘O P’BEL TI’.KA’A K’AAL =25
WAAK P’EEL TI’ KA’A K’AAL =26
UUK ‘P’tEL TI’ KA’A K’AAL =27
WAXAK P’EEL TI’ KA’A K’AAL =28
BOLON P’ÉEL TI’ KA’A K’AAL =29
LAJUN P’EEL TI’ KA’A K’AAL =30
B_ULUK P’EEL Tr’ KA’A K’AAL =31
LAJ KA’A P’EEL TI’ KA’A K’ÁAL =32
ÓOX LAJUN P’EEL Tl’ KA’A K’AAL =33
KAN LAJUN P’EEL TT’ KA’A K’AAL =34
J0’0 LAJUN P’EEL TI’ KA’A K’AAL =35
WAAK LAJUN P’EEL TI’ KA’A K’AAL =36
IUUK LAJUN P’EEL TI’ KA’A K’ÁAL =37
WAXAK LAJUN P’ÉEL TI’ KA’A K’AAL =38
iBOLON LAJUN P’EEL TI’ KA’A K’AAL =39
KA’ A K’AAL P’ÉEL =40