1 یک‬
2 دو‬
3 سه‬
4 چهار‬
5 پنج‬
6 شش‬
7 هفت‬
8 هشت‬
9 نه‬
10 ده‬
11 یازده‬
12 دوازده‬
13 سیزده‬
14 چهارده‬
15 پانزده‬
16 شانزده‬
17 هفده‬
18 هجده‬
19 نوزده‬
20 بیست‬
21 بیست و یک‬
22 بیست و دو‬
23 بیست و سه‬
24 بیست و چهار‬
25 بیست و پنج‬
26 بیست و شش‬
27 بیست و هفت‬
28 بیست و هشت‬
29 بیست و نه‬
30 سی‬
31 سی و یک‬
32 سی و دو‬
33 سی و سه‬
34 سی و چهار‬
35 سی و پنج‬
36 سی و شش‬
37 سی و هفت‬
38 سی و هشت‬
39 سی ونه‬
40 چهل‬
41 چهل و یک‬
42 چهل و دو‬
43 چهل و سه‬
44 چهل و چهار‬
45 چهل و پنج‬
46 چهل و شش‬
47 چهل و هفت‬
48 چهل و هشت‬
49 چهل و نه‬
50 پنجاه‬
51 پنجاه و یک‬
52 پنجاه و دو‬
53 پنجاه و سه‬
54 پنجاه و چهار‬
55 پنجاه و پنج‬
56 پنجاه و شش‬
57 پنجاه و هفت‬
58 پنجاه و هشت‬
59 پنجاه و نه‬
60 شصت‬
61 شصت و یک‬
62 شصت و دو‬
63 شصت و سه‬
64 شصت و چهار‬
65 شصت و پنج‬
66 شصت و شش‬
67 شصت و هفت‬
68 شصت و هشت‬
69 شصت و نه‬
70 هفتاد‬
71 هفتاد و یک‬
72 هفتادودو‬
73 هفتادوسه‬
74 هفتاد و چهار‬
75 هفتاد و پنج‬
76 هفتاد و شش‬
77 هفتاد و هفت‬
78 هفتاد و هشت‬
79 هفتاد و نه‬
80 هشتاد ‬
81 هشتاد و یک‬
82 هشتاد و دو‬
83 هشتاد و سه‬
84 هشتاد و چهار‬
85 هشتاد و پنج‬
86 هشتاد و شش‬
87 هشتاد و هفت‬
88 هشتاد و هشت‬
89 هشتاد و نه‬
90 نود‬
91 نود و یک‬
92 نود و دو‬
93 نود و سه‬
94 نود و چهار‬
95 نود و پنج‬
96 نود و شش‬
97 نود و هفت‬
98 نود و هشت‬
99 نود و نه‬
100 صد‬